Category: Blog


Blog

FB-film

FB-film

En film för sociala medier. Tack Niklas med medar­betare för bra jobb och trevlig inspel­ning. Hop­pas allt fly­ter på fint i nya varuhuset!

Jula öppnar fler varuhus

Jula öppnar fler varuhus

Nu öpp­nar Jula ännu ett varuhus i Upp­sala, denna gång i Grän­bystaden. Sam­tidigt öpp­nar de även ett varuhus i Askim i Norge. Vi på Film­house har pro­duc­erat reklam­filmer och radioreklam inför öpp­ningarna. Totalt när­mar sig Jula 100 st varuhus i Sverige, Norge och Polen.

Bilia

Bilia

En stor del av Bil­ias affär är ser­vice­mark­naden. I en ny serie filmer lyfter Bilia fram detta till­sam­mans med komik­ern Ste­fan Odelberg.

Varnhem på SVT Play

Varnhem på SVT Play

Missa inte “Varn­hem” i Veten­skapens värld på SVT Play. Film­house har till­sam­mans med regis­sör och manus­för­fattare My Lind­berg pro­duc­erat denna fina och spän­nande film. Inspel­ningarna har pågått under tio års tid i Skaraborg och efter ett års klipp­n­ing är fil­men nu klar. Ett stort tack till alla inblandade för ett bra jobb! Här är några bilder från inspelningarna:

Kungsten

Kungsten

Under som­maren fly­t­tade vi till nya lokaler i Kung­sten i Göte­borg. Här delar vi lokal med flera andra fil­mare och still­bilds­fo­tografer. Föru­tom kon­tor finns film­stu­dio och fotoateljé. Dessu­tom finns det gott om park­eringar utan­för dör­ren, något vi sak­nade under de sju år vi satt inne i city. Välkom­men att besöka oss i våra nya lokaler på Varholms­gatan 12!

Bilia satsar på rörliga bilder

Bilia satsar på rörliga bilder

Vårt samar­bete med Bilia har varat under många år och det är vi mycket glada över. Det senaste större pro­jek­tet är filmer för deras olika affär­som­rå­den för hem­sida och sociala medier. För att få en per­son­lig känsla med­verkar deras egen personal. Du kan se filmerna på bilia.se

Vår showreel

Vår showreel

Vi erb­juder våra kun­der hel­het­slös­ningar, från idé till färdig film. Vi pro­duc­erar kom­pletta filmer av högsta klass. Alltid i tid och alltid med hög kvalitet. Oavsett om det är försäljn­ing, förän­dringsar­bete, infor­ma­tion eller mark­nads­föring så pro­duc­erar vi filmer som ska­par skill­nad för våra kunder.  

God Jul

God Jul

Film­house till­sam­mans med Hannu Saren­ström önskar er alla en god jul!

Film is the future!

Film is the future!

Här kom­mer lite intres­sant fredagsfakta! For you Eng­lish speak­ing peo­ple: Film is the future!  

New Wave Profile

New Wave Profile

Behöver du genomtänkt och smart pro­fil­mark­nads­föring? Vår upp­drags­gi­vare New Wave Pro­file erb­juder lös­ningar så att du kan vara ditt varumärke över­allt och hela tiden.  

Nytt år och nya möjligheter!


Nu är vi igång igen efter ett par dagars julledighet och är tag­gade på allt vad 2015 har att erb­juda! Vi är redan i full gång med olika pro­duk­tioner och ser fram mot både gamla som nya samar­beten. Det kom­mer att bli ett spän­nande år! Som van­ligt finns vi på kon­toret på Kyrko­gatan 30 varje dag mel­lan 8–17. Välkom­men in!

God Jul!

God Jul!

Vi vill önska er alla en rik­tigt God Jul! Nu stänger vi kon­toret några dagar men är åter på måndag den 29:e december.

Tillökning

Tillökning

Vi på Film­house har fått den stora äran att ha Mar­cus Malm­berg som prak­tiserande 3D-artist hos oss. På bara ett par veckor har han visat sig vara en rik­tig hejare på 3D animering. Kort om Mar­cus: För den som önskar bjuda Mar­cus, även kallad ”Super Mago”, på mid­dag gör det bäst genom att föreslå spagetti och köt­tfärsås, med Fanta i glaset. På Lise­bergs lyck­o­hjul väl­jer han siffran 10, och ska han måla om hemma så blir det blått. Den dagen...

Jula

Jula

Jula är ett famil­je­före­tag i stark expan­sion. Julas breda och nyhetsin­ten­siva sor­ti­ment gör livet lättare och roli­gare för kun­den, här kan hem­mafixare och proffs hitta det mesta. Jula har idag cirka 2200 anställda i Sverige, Norge och Polen. Huvud­kon­toret finns i Skara, i Sverige. Affär­sidén är att erb­juda hem­mafixare och proffs ett attrak­tivt sor­ti­ment till låga priser. Detta görs genom stora inköp direkt från tillverkare över hela världen, utan mellanhänder. Film­house har samar­be­tat med Jula under många år och upp­dra­gen innefat­tar...

Camfil

Camfil

Vårt samar­bete med Cam­fil blir starkare och upp­dra­gen blir fler. Under förra veckan använ­des våra filmer på “Power-Gen Con­fer­ence” i Köln.

Serla utvecklar vardagen

Serla utvecklar vardagen

Nu lanserar Serla en ny pro­dukt. Ett nytt smartare hushållspap­per för en utveck­lad vardag! Upp­drags­gi­vare är Metsä Tis­sue och reklam­byrå är PS Agency. Tack samtliga inblandade för ett bra samarbete! Här är filmen!

Camfil

Camfil

Cam­fil är en svensk före­tags­grupp som pro­duc­erar och säl­jer fil­ter för använd­ning inom indus­triella anläg­gningar. Före­taget har cirka 3 200 anställda och finns rep­re­sen­terat i mer än 50 länder. Under hösten fick vi i upp­drag att pro­duc­era en film om en ny pro­dukt. Fil­men är nu klar och här kan du se resultatet. Tack Cam­fil för uppdraget!

Sparbanken Lidköping

Sparbanken Lidköping

Under hösten och vin­tern har vi arbe­tat med en film för Spar­banken Lid­köping. Fil­mens titel är “Vi ger till­baka” och hand­lar om, pre­cis som titeln anty­der, hur banken ger till­baka en del av vin­sten till verk­samheter och organ­i­sa­tioner i Lidköping. Tack alla som med­verkat i fil­men! Och tack Spar­banken Lid­köping för uppdraget! Spar­banken Lid­köping — Vi ger till­baka from Film­house AB on Vimeo.

Filmhouse tio år

Filmhouse tio år

Idag firar vi att det är tio år sedan Film­house star­tade. Det har varit fan­tastiska år med varierande upp­drag. Vi har pro­duc­erat reklam­film som sänts i mas­sor av TV-kanaler i Sverige och Europa och vi har pro­duc­erat direk­t­sänd­ningar för bland annat SVT, NRK och DR. Plus en massa olika infor­ma­tions­filmer och doku­men­tärer. Tack alla upp­drags­gi­vare och alla som arbe­tat med oss under dessa år. Johan Pro­du­cent Film­house

Camfil Farr

Camfil Farr

Luft­fil­ter­före­taget Cam­fil Farr är en ny spän­nande upp­drags­gi­vare till oss på Film­house. Under hösten fick vi i upp­drag att pro­duc­era en film om en ny pro­dukt. Fil­men bör­jar bli klar och inom kort kom­mer du att kunna se den här.