Med fokus på innehållet

Film­house är ett film­pro­duk­tions­bo­lag. Men vi gör även pro­duk­tioner inom närlig­gande områ­den som radioreklam, musik, still­bild, 3D-animering med mera.

Vår spe­cialitet är att hjälpa upp­drags­gi­varen hela vägen. Från behovs­analys och manus till färdig film. Vårt fokus lig­ger på innehållet.

Som kund hos oss på Film­house skall du känna tryg­ghet under hela processen. Där­för får du infor­ma­tion om hur arbetet fort­skrider med jämna mellanrum.

Hög kvalitet

Alla pro­jekt är unika men vi har under åren utar­be­tat en arbetsmod­ell som säk­er­ställer kvalitet och att arbetet genom­förs på ett effek­tivt sätt. Anl­i­tar du Film­house kan du räkna med en fel­fri lever­ans. Bra pro­jek­tled­ning, rätt manus, hög teknikkvalitet, affärsnytta och allt annat ni som upp­drags­gi­vare önskar.

Vår strä­van är att alltid ge mer. Detta innebär att att vi utöver att lev­er­era inom de givna områ­dena adderar ett stort per­son­ligt engage­mang. Detta leder till långsik­tiga rela­tioner och hög kvalitet.

Vår his­to­ria

Vi star­tade 1 jan­u­ari 2003. Vi var några entu­si­astiska TV4-medarbetare som såg möj­ligheterna att pro­duc­era reklam­film för en allt större TV-marknad. Så vi drog igång Film­house. Snart blev vi en etablerad aktör och framgån­garna kom snabbt. Vi pro­duc­er­ade reklam­film som sän­des i TV3, TV4, Kanal 5 och på bio.

Par­al­lellt utveck­lades en nytt affär­som­råde inom TV-produktion. Direk­t­sänd­ningar, mag­a­sin och efter­hand­spro­duk­tioner för SVT, TV4, NRK, YLE och DR. Främst sportproduktioner.

Idag har vi läm­nat sport­pro­duk­tion­erna bakom oss. Nu är vi mer inrik­tade på doku­men­tära TV-produktioner. Men vårt huvud­fokus och vår spe­cialitet är film­pro­duk­tion av olika slag. Reklam­film, infor­ma­tions­film och utbildningsfilm.

 

Ref­er­enser

Referensbild v2
Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Soliditets värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.superforetag_hemsida