Posts by Johan:


  Film om Skrotfrag

  12 dec 2019 in Blog

  Ny kund och ett nytt pro­jekt. Före­taget heter Skrot­frag och de gör ett mycket vik­tigt jobb. De åter­vin­ner för framti­den genom min­i­mal miljöpåverkan och max­i­mal åter­vin­ning. Vi på Film­house lev­er­erade en hel­het­slös­ning, från manus till färdig film. Tack Skrot­frag för uppdraget!

  Filmhouse

  05 dec 2019 in Blog

  Välkom­men att höra av dig till oss. Vi erb­juder en hel­het­slös­ning från idé till färdig film. Alltid i tid och alltid med hög kvalitet. Filmer som vi pro­duc­erar används till försäljn­ing, förän­dringsar­bete, infor­ma­tion och marknadsföring.

  SVT Play

  05 dec 2019 in Blog

  Passa på att titta på vår film “Varn­hem och de kristna vikingarna” som lig­ger på SVT Play. Arke­ologerna trodde knappt sina ögon när de öpp­nade de gamla gravarna som låg runt klosterkyrkan i den lilla orten Varn­hem i Västergöt­land. Det de fann har skakat om hela vår bild av vikingati­den. Vi ska få följa med på den spän­nande utgrävnin­gen och se hur forskarna bit för bit pus­s­lade ihop his­to­rien om hur en mäk­tig kvinna med en bety­delse­full familj, med starka kop­plin­gar...

  Jula FB-film

  24 okt 2018 in Blog

  I sam­band med öpp­nin­gen av Julas nya varuhus i Upp­sala så pro­duc­er­ade vi denna lilla film för sociala medier. Tack Niklas med medar­betare för bra jobb och trevlig inspel­ning. Hop­pas allt fly­ter på fint i nya varuhuset!

  Jula öppnar fler varuhus

  24 okt 2018 in Blog

  Nu öpp­nar Jula ännu ett varuhus i Upp­sala, denna gång i Grän­bystaden. Sam­tidigt öpp­nar de även ett varuhus i Askim i Norge. Vi på Film­house har pro­duc­erat reklam­filmer och radioreklam inför öpp­ningarna. Totalt när­mar sig Jula 100 st varuhus i Sverige, Norge och Polen.

  Bilia

  16 aug 2018 in Blog

  En stor del av Bil­ias affär är ser­vice­mark­naden. I en ny serie filmer lyfter Bilia fram detta till­sam­mans med komik­ern Ste­fan Odelberg.

  Varnhem på SVT Play

  11 sep 2017 in Blog

  Missa inte “Varn­hem” i Veten­skapens värld på SVT Play. Film­house har till­sam­mans med regis­sör och manus­för­fattare My Lind­berg pro­duc­erat denna fina och spän­nande film. Inspel­ningarna har pågått under tio års tid i Skaraborg och efter ett års klipp­n­ing är fil­men nu klar. Ett stort tack till alla inblandade för ett bra jobb! Här är några bilder från inspelningarna:

  Kungsten

  07 sep 2017 in Blog

  Under som­maren fly­t­tade vi till nya lokaler i Kung­sten i Göte­borg. Här delar vi lokal med flera andra fil­mare och still­bilds­fo­tografer. Föru­tom kon­tor finns film­stu­dio och fotoateljé. Dessu­tom finns det gott om park­eringar utan­för dör­ren, något vi sak­nade under de sju år vi satt inne i city. Välkom­men att besöka oss i våra nya lokaler på Varholms­gatan 12!

  Bilia satsar på rörliga bilder

  07 sep 2016 in Blog

  Vårt samar­bete med Bilia har varat under många år och det är vi mycket glada över. Det senaste större pro­jek­tet är filmer för deras olika affär­som­rå­den för hem­sida och sociala medier. För att få en per­son­lig känsla med­verkar deras egen personal. Du kan se filmerna på bilia.se

  God Jul

  20 dec 2015 in Blog

  Film­house till­sam­mans med Hannu Saren­ström önskar er alla en god jul!

  New Wave Profile

  17 sep 2015 in Blog

  Behöver du genomtänkt och smart pro­fil­mark­nads­föring? Vår upp­drags­gi­vare New Wave Pro­file erb­juder lös­ningar så att du kan vara ditt varumärke över­allt och hela tiden.  

  Nytt år och nya möjligheter!

  05 jan 2015 in Blog

  Nu är vi igång igen efter ett par dagars julledighet och är tag­gade på allt vad 2015 har att erb­juda! Vi är redan i full gång med olika pro­duk­tioner och ser fram mot både gamla som nya samar­beten. Det kom­mer att bli ett spän­nande år! Som van­ligt finns vi på kon­toret på Kyrko­gatan 30 varje dag mel­lan 8–17. Välkom­men in!

  God Jul!

  23 dec 2014 in Blog

  Vi vill önska er alla en rik­tigt God Jul! Nu stänger vi kon­toret några dagar men är åter på måndag den 29:e december.

  Tillökning

  16 nov 2014 in Blog

  Vi på Film­house har fått den stora äran att ha Mar­cus Malm­berg som prak­tiserande 3D-artist hos oss. På bara ett par veckor har han visat sig vara en rik­tig hejare på 3D animering. Kort om Mar­cus: För den som önskar bjuda Mar­cus, även kallad ”Super Mago”, på mid­dag gör det bäst genom att föreslå spagetti och köt­tfärsås, med Fanta i glaset. På Lise­bergs lyck­o­hjul väl­jer han siffran 10, och ska han måla om hemma så blir det blått. Den dagen...

  Jula reklamfilm

  30 jun 2014 in Blog

  Jula är ett famil­je­före­tag i stark expan­sion. Julas breda och nyhetsin­ten­siva sor­ti­ment gör livet lättare och roli­gare för kun­den, här kan hem­mafixare och proffs hitta det mesta. Jula har idag cirka 2200 anställda i Sverige, Norge och Polen. Huvud­kon­toret finns i Skara, i Sverige. Affär­sidén är att erb­juda hem­mafixare och proffs ett attrak­tivt sor­ti­ment till låga priser. Detta görs genom stora inköp direkt från tillverkare över hela världen, utan mellanhänder. Film­house har samar­be­tat med Jula under många år och upp­dra­gen innefat­tar...

  Camfil

  09 jun 2014 in Blog

  Vårt samar­bete med Cam­fil blir starkare och upp­dra­gen blir fler. Under förra veckan använ­des våra filmer på “Power-Gen Con­fer­ence” i Köln.

  Serla utvecklar vardagen

  10 mar 2014 in Blog

  Nu lanserar Serla en ny pro­dukt. Ett nytt smartare hushållspap­per för en utveck­lad vardag! Upp­drags­gi­vare är Metsä Tis­sue och reklam­byrå är PS Agency. Tack samtliga inblandade för ett bra samarbete! Här är filmen!

  Camfil

  03 apr 2013 in Blog

  Cam­fil är en svensk före­tags­grupp som pro­duc­erar och säl­jer fil­ter för använd­ning inom indus­triella anläg­gningar. Före­taget har cirka 3 200 anställda och finns rep­re­sen­terat i mer än 50 länder. Under hösten fick vi i upp­drag att pro­duc­era en film om en ny pro­dukt. Fil­men är nu klar och här kan du se resultatet. Tack Cam­fil för uppdraget!

  Sparbanken Lidköping

  02 mar 2013 in Blog

  Under hösten och vin­tern har vi arbe­tat med en film för Spar­banken Lid­köping. Fil­mens titel är “Vi ger till­baka” och hand­lar om, pre­cis som titeln anty­der, hur banken ger till­baka en del av vin­sten till verk­samheter och organ­i­sa­tioner i Lidköping. Tack alla som med­verkat i fil­men! Och tack Spar­banken Lid­köping för uppdraget! Spar­banken Lid­köping — Vi ger till­baka from Film­house AB on Vimeo.

  Filmhouse tio år

  28 jan 2013 in Blog

  Idag firar vi att det är tio år sedan Film­house star­tade. Det har varit fan­tastiska år med varierande upp­drag. Vi har pro­duc­erat reklam­film som sänts i mas­sor av TV-kanaler i Sverige och Europa och vi har pro­duc­erat direk­t­sänd­ningar för bland annat SVT, NRK och DR. Plus en massa olika infor­ma­tions­filmer och doku­men­tärer. Tack alla upp­drags­gi­vare och alla som arbe­tat med oss under dessa år. Johan Pro­du­cent Film­house