Posts by Johan:


  Camfil

  03 apr 2013 in Blog

  Cam­fil är en svensk före­tags­grupp som pro­duc­erar och säl­jer fil­ter för använd­ning inom indus­triella anläg­gningar. Före­taget har cirka 3 200 anställda och finns rep­re­sen­terat i mer än 50 länder. Under hösten fick vi i upp­drag att pro­duc­era en film om en ny pro­dukt. Fil­men är nu klar och här kan du se resultatet. Tack Cam­fil för uppdraget!

  Sparbanken Lidköping

  02 mar 2013 in Blog

  Under hösten och vin­tern har vi arbe­tat med en film för Spar­banken Lid­köping. Fil­mens titel är “Vi ger till­baka” och hand­lar om, pre­cis som titeln anty­der, hur banken ger till­baka en del av vin­sten till verk­samheter och organ­i­sa­tioner i Lidköping. Tack alla som med­verkat i fil­men! Och tack Spar­banken Lid­köping för uppdraget! Spar­banken Lid­köping — Vi ger till­baka from Film­house AB on Vimeo.

  Filmhouse tio år

  28 jan 2013 in Blog

  Idag firar vi att det är tio år sedan Film­house star­tade. Det har varit fan­tastiska år med varierande upp­drag. Vi har pro­duc­erat reklam­film som sänts i mas­sor av TV-kanaler i Sverige och Europa och vi har pro­duc­erat direk­t­sänd­ningar för bland annat SVT, NRK och DR. Plus en massa olika infor­ma­tions­filmer och doku­men­tärer. Tack alla upp­drags­gi­vare och alla som arbe­tat med oss under dessa år. Johan Pro­du­cent Film­house

  Camfil Farr

  09 jan 2013 in Blog

  Luft­fil­ter­före­taget Cam­fil Farr är en ny spän­nande upp­drags­gi­vare till oss på Film­house. Under hösten fick vi i upp­drag att pro­duc­era en film om en ny pro­dukt. Fil­men bör­jar bli klar och inom kort kom­mer du att kunna se den här.  

  Cad-Q

  09 jan 2013 in Blog

  En annan, näs­tan ny, upp­drags­gi­vare är Cad-Q. Fören­klat kan man säga att före­taget pro­duc­erar CAD-relaterade sys­tem till bygg– och fastighets– och indus­trisek­torn. Ofta används pro­duk­terna till­sam­mans med Autodesk. Film­house upp­drag är att pro­duc­era reklam­film för några av deras pro­duk­ter. Pro­jek­tet drar igång denna veckan och inspel­ning sker under vin­tern till första filmen.

  Nytt år och nya uppdrag!

  09 jan 2013 in Blog

  Först av allt vill vi tacka våra upp­drags­gi­vare för året som gått. Det har varit ett spän­nande år med mycket jobb och stora utmaningar. Nu blickar vi framåt. Nytt år står för dör­ren och därmed nya utmaningar. Bland de nya upp­dra­gen finns film för Cam­fil Farr och Cad-Q. Sedan tidi­gare står det klart att vi job­bar vidare med Jula i Sverige, Norge och Polen. Vi på Film­house önskar er alla ett rik­tigt bra 2013!

  Polen

  12 nov 2012 in Blog

  Vårt samar­bete med Jula växer. Vårt nya upp­drag är att mark­nads­föra Jula i Polen. De första reklam­filmerna rullar just nu. Vi på Film­house ser detta som en rik­tigt stor utman­ing. Konkur­rensen bland detaljhan­dels­före­ta­gen i Polen är sten­hård. Det är en stor mark­nad och många stora inter­na­tionella aktörer tävlar om uppmärksamheten.

  Sparbanken Lidköping

  12 nov 2012 in Blog

  Nu har vi sparkat igång inspel­ningarna för Spar­banken i Lid­köping. Första inspel­nings­da­gen bjöd på friskt och soligt höstväder. Slutre­sul­tatet skall bli en reklam­film för banken. Håll utkik här på bloggen under hösten så får ni se den färdiga fil­men så småningom!

  Jula — superföretag

  16 okt 2012 in Blog

  Det går bra för Jula! Så bra att man är ett super­före­tag enligt Veck­ans Affärer. Rik­tigt kul för Jula och för oss på Film­house som är lever­an­tör till Jula. Just nu rullar fil­men för Julas årliga el– och värme­fes­ti­val med mas­sor av fan­tastiska erb­ju­dan­den. Denna film rullar just nu i TV2 i Norge. En svensk ver­sion rullar i Sverige på TV4.

  Bilia

  16 okt 2012 in Blog

  Ny film för Bilia rullar just nu på TV4. Fil­men “Rea-Race” berät­tar om fan­tastiska erb­ju­dan­den på Bilia.

  Jula “Katalogsamlaren”

  26 mar 2012 in Blog

  Nu rullar Julas nya reklam­film “kat­a­logsam­laren” i TV4. Fil­men upp­märk­sam­mar att Julas nya kat­a­log äntli­gen har kom­mit. Nya kat­a­lo­gen är på 400 sidor och innehåller en massa nyheter. Den bästa kat­a­lo­gen någonsin!

  Jul på Jula

  14 dec 2011 in Blog

  Julas största fan ger oss julk­lapp­stips. Här ser vi den norska ver­sio­nen som rullar just nu på TV2 i Norge. Så skynda till när­maste Julavaruhus och gör dina inköp! Jula Jul­reklam 1 Norge 2011 from Film­house AB on Vimeo.

  Premiär för Jula i Polen

  15 nov 2011 in Blog

  Nu på fredag den 18 novem­ber öpp­nar Jula sina första två varuhus i Polen. Och vi på Film­house har de senaste veck­o­rna arbe­tat med en före­tagsp­re­sen­ta­tion om Jula som skall använ­das i sam­band med pre­miären i Polen. Här ser vi Daniel jobba med de sista detal­jerna innan den färdiga fil­men exporteras ut.

  SitSac

  24 okt 2011 in Blog

  Nu är reklam­fil­men klar om Sit­Sac — ryg­gsäcken med bil­bäl­teskudde. Mer info om Sit­Sac på minno.se. Tack Maria på Minno för upp­draget och ett trevligt samarbete!

  Julas största fan

  01 okt 2011 in Blog

  Här är första fil­men med Julas största fan. I denna film täl­tar han utan­för varuhuset för att få sitt eget exem­plar av nya kat­a­lo­gen först av alla. Vi kom­mer att få se mer av Julas största fan i kom­mande filmer och i sociala medier. Jula Höstkat­a­log 2011 NO from Film­house AB on Vimeo.

  JulaClub

  13 sep 2011 in Blog

  Nu star­tar Jula­Club för alla hem­mafixare. Få bonus på alla köp och ta del av en massa fina erbjudanden. Vi på Film­house är glada över upp­draget att pro­duc­era reklam­filmerna för norska och sven­ska mark­naden och musiken till JulaClub-konceptet. Dessu­tom pro­duc­erar vi utbild­nings­ma­te­ri­alet om Jula­Club för internt bruk.

  Full fart igen

  08 aug 2011 in Blog

  Efter en under­bar semes­ter är vi nu till­baka på kon­toret. Vi star­tade denna höst­sä­song med ett måndagsmöte i för­mid­dags och redan nu kan vi kon­stat­era att vi har ett mycket spän­nande halvår fram­för oss. Så nu är det full fart som gäller! Våra ordi­narie öppet­tider är måndag till fredag 08.00 — 17.00. Telnr 031–3083480. Vi hörs! /Johan

  Semestertider!

  11 jul 2011 in Blog

  Under veck­o­rna 28–30 har vi begrän­sad beman­ning på kon­toret. Önskar du kon­takt med oss ring Johan Wass på 0734033200. Jag önskar alla våra upp­drags­gi­vare, lever­an­törer och andra samar­betspart­ners en rik­tigt trevlig sommar! Häl­sningar Johan

  Reklamfilm för Jula

  07 jul 2011 in Blog

  Just nu pågår kam­pan­jen “Bil­glädje” på Jula. Det är en bred kam­panj fylld av erb­ju­dan­den för bilen och som­marens bilse­mes­ter. Film­house har pro­duc­erat reklam­filmerna för den norska och sven­ska marknaden. Jula Bil­glädje from Film­house AB on Vimeo.

  Cannes Lions

  20 jun 2011 in Blog

  Denna vecka är delar av Film­house i Cannes på utbild­ning. Dagarna är fyllda av sem­i­nar­ier och work­shops med inrik­t­ning mot mark­nads­föring, tren­der mm. The Cannes Lions Fes­ti­val is the world’s only truly global meet­ing place for cre­ative pro­fes­sion­als in the com­mu­ni­ca­tions industry. Läs mer på http://www.canneslions.com/