Cad-Q

En annan, näs­tan ny, upp­drags­gi­vare är Cad-Q. Fören­klat kan man säga att före­taget pro­duc­erar CAD-relaterade sys­tem till bygg– och fastighets– och indus­trisek­torn. Ofta används pro­duk­terna till­sam­mans med Autodesk. Film­house upp­drag är att pro­duc­era reklam­film för några av deras pro­duk­ter. Pro­jek­tet drar igång denna veckan och inspel­ning sker under vin­tern till första filmen.