Category: Blog


Blog

Vernissage

Vernissage

Doku­men­tär­fo­to­s­a­long 2022 Passa på att besöka Nor­rköping och Arbetets museum där en av Film­house fotografer Johanna Wass finns rep­re­sen­terad. Årets utställ­ning har temat ”Fort­sät­tning föl­jer” och Johan­nas bilder skil­drar livet som tonåring. Utställ­nin­gen pågår fram till 5 feb­ru­ari 2023.

Jula öppnar i Avesta

Jula öppnar i Avesta

Idag öpp­nar Jula ett varuhus i Avesta. Film­house har pro­duc­erat radioreklam, TV-reklam och film för sociala medier.

Volvo Studio

Volvo Studio

Här kom­mer några bakom kulisserna-bilder från livesänd­nin­gen på Volvo Stu­dio Stockholm.

Bilia livesänder

Bilia livesänder

I dessa pan­demi­tider när det inte går att samla stora grup­per fysiskt i samma rum så kan en livesänd­ning vara ett bra alter­na­tiv. Under hösten har vi genom­fört några olika pro­jekt och ett av dem har varit för Bilia. Här är en länk till sänd­nin­gen som vi pro­duc­er­ade för någon vecka sedan:

Film om Covid-19

Film om Covid-19

Bilia vill visa att de tar ans­var och vi på Film­house har fått upp­draget att pro­duc­era en film om för­sik­tighet­såt­gärder. Se fil­men här: https://www.bilia.se/om-bilia/information/

Film om Skrotfrag

Film om Skrotfrag

Ny kund och ett nytt pro­jekt. Före­taget heter Skrot­frag och de gör ett mycket vik­tigt jobb. De åter­vin­ner för framti­den genom min­i­mal miljöpåverkan och max­i­mal åter­vin­ning. Vi på Film­house lev­er­erade en hel­het­slös­ning, från manus till färdig film. Tack Skrot­frag för uppdraget!

Filmhouse

Filmhouse

Välkom­men att höra av dig till oss. Vi erb­juder en hel­het­slös­ning från idé till färdig film. Alltid i tid och alltid med hög kvalitet. Filmer som vi pro­duc­erar används till försäljn­ing, förän­dringsar­bete, infor­ma­tion och marknadsföring.

SVT Play

SVT Play

Passa på att titta på vår film “Varn­hem och de kristna vikingarna” som lig­ger på SVT Play. Arke­ologerna trodde knappt sina ögon när de öpp­nade de gamla gravarna som låg runt klosterkyrkan i den lilla orten Varn­hem i Västergöt­land. Det de fann har skakat om hela vår bild av vikingati­den. Vi ska få följa med på den spän­nande utgrävnin­gen och se hur forskarna bit för bit pus­s­lade ihop his­to­rien om hur en mäk­tig kvinna med en bety­delse­full familj, med starka kop­plin­gar...

Jula FB-film

Jula FB-film

I sam­band med öpp­nin­gen av Julas nya varuhus i Upp­sala så pro­duc­er­ade vi denna lilla film för sociala medier. Tack Niklas med medar­betare för bra jobb och trevlig inspel­ning. Hop­pas allt fly­ter på fint i nya varuhuset!

Jula öppnar fler varuhus

Jula öppnar fler varuhus

Nu öpp­nar Jula ännu ett varuhus i Upp­sala, denna gång i Grän­bystaden. Sam­tidigt öpp­nar de även ett varuhus i Askim i Norge. Vi på Film­house har pro­duc­erat reklam­filmer och radioreklam inför öpp­ningarna. Totalt när­mar sig Jula 100 st varuhus i Sverige, Norge och Polen.

Varnhem på SVT Play

Varnhem på SVT Play

Missa inte “Varn­hem” i Veten­skapens värld på SVT Play. Film­house har till­sam­mans med regis­sör och manus­för­fattare My Lind­berg pro­duc­erat denna fina och spän­nande film. Inspel­ningarna har pågått under tio års tid i Skaraborg och efter ett års klipp­n­ing är fil­men nu klar. Ett stort tack till alla inblandade för ett bra jobb! Här är några bilder från inspelningarna:

Kungsten

Kungsten

Under som­maren fly­t­tade vi till nya lokaler i Kung­sten i Göte­borg. Här delar vi lokal med flera andra fil­mare och still­bilds­fo­tografer. Föru­tom kon­tor finns film­stu­dio och fotoateljé. Dessu­tom finns det gott om park­eringar utan­för dör­ren, något vi sak­nade under de sju år vi satt inne i city. Välkom­men att besöka oss i våra nya lokaler på Varholms­gatan 12!

God Jul

God Jul

Film­house till­sam­mans med Hannu Saren­ström önskar er alla en god jul!

New Wave Profile

New Wave Profile

Behöver du genomtänkt och smart pro­fil­mark­nads­föring? Vår upp­drags­gi­vare New Wave Pro­file erb­juder lös­ningar så att du kan vara ditt varumärke över­allt och hela tiden.  

Nytt år och nya möjligheter!


Nu är vi igång igen efter ett par dagars julledighet och är tag­gade på allt vad 2015 har att erb­juda! Vi är redan i full gång med olika pro­duk­tioner och ser fram mot både gamla som nya samar­beten. Det kom­mer att bli ett spän­nande år! Som van­ligt finns vi på kon­toret på Kyrko­gatan 30 varje dag mel­lan 8–17. Välkom­men in!

God Jul!

God Jul!

Vi vill önska er alla en rik­tigt God Jul! Nu stänger vi kon­toret några dagar men är åter på måndag den 29:e december.

Tillökning

Tillökning

Vi på Film­house har fått den stora äran att ha Mar­cus Malm­berg som prak­tiserande 3D-artist hos oss. På bara ett par veckor har han visat sig vara en rik­tig hejare på 3D animering. Kort om Mar­cus: För den som önskar bjuda Mar­cus, även kallad ”Super Mago”, på mid­dag gör det bäst genom att föreslå spagetti och köt­tfärsås, med Fanta i glaset. På Lise­bergs lyck­o­hjul väl­jer han siffran 10, och ska han måla om hemma så blir det blått. Den dagen...

Jula reklamfilm

Jula reklamfilm

Jula är ett famil­je­före­tag i stark expan­sion. Julas breda och nyhetsin­ten­siva sor­ti­ment gör livet lättare och roli­gare för kun­den, här kan hem­mafixare och proffs hitta det mesta. Jula har idag cirka 2200 anställda i Sverige, Norge och Polen. Huvud­kon­toret finns i Skara, i Sverige. Affär­sidén är att erb­juda hem­mafixare och proffs ett attrak­tivt sor­ti­ment till låga priser. Detta görs genom stora inköp direkt från tillverkare över hela världen, utan mellanhänder. Film­house har samar­be­tat med Jula under många år och upp­dra­gen innefat­tar...

Camfil

Camfil

Vårt samar­bete med Cam­fil blir starkare och upp­dra­gen blir fler. Under förra veckan använ­des våra filmer på “Power-Gen Con­fer­ence” i Köln.

Serla utvecklar vardagen

Serla utvecklar vardagen

Nu lanserar Serla en ny pro­dukt. Ett nytt smartare hushållspap­per för en utveck­lad vardag! Upp­drags­gi­vare är Metsä Tis­sue och reklam­byrå är PS Agency. Tack samtliga inblandade för ett bra samarbete! Här är filmen!