Vår his­to­ria

Efter tio år som anställd på TV4 var det dags att köra eget och då star­tade vi Film­house 1 jan­u­ari 2003.  Den allt större TV-marknaden lock­ade och snart blev vi en etablerad aktör och framgån­garna kom snabbt. Vi pro­duc­er­ade reklam­filmer som sän­des i alla de stora kanalerna i Sverige och på biografer. Vi har även pro­duc­erat reklam­filmer som sänts i Por­tu­gal, Spanien, Polen, Norge, Dan­mark mfl.

Par­al­lellt med reklam­filmerna har vi även pro­duc­erat mas­sor av TV-program, doku­men­tärer och sportproduktioner.

Under åren har vi också genom­fört en mängd livesänd­ningar för både tra­di­tionell TV och stream­ing på nätet. Idag märker vi en uppgång i för­frågningar kring livestream­ing på grund av den rådande pandemin.

Hög kvalitet

Alla pro­jekt är unika men vi har under åren utar­be­tat en arbetsmod­ell som säk­er­ställer kvalitet och att arbetet genom­förs på ett effek­tivt sätt. Anl­i­tar du Film­house kan du räkna med en fel­fri lever­ans. Bra pro­jek­tled­ning, rätt manus, hög teknikkvalitet, affärsnytta och allt annat ni som upp­drags­gi­vare önskar.

Vår strä­van är att alltid ge mer. Detta innebär att att vi utöver att lev­er­era inom de givna områ­dena adderar ett stort per­son­ligt engage­mang. Detta leder till långsik­tiga rela­tioner och hög kvalitet.

Fokus på innehållet

Vår spe­cialitet är att hjälpa upp­drags­gi­varen hela vägen. Från behovs­analys och manus till färdig film. Vårt fokus lig­ger på innehållet.

Som kund hos oss på Film­house skall du känna tryg­ghet under hela processen.

Ref­er­enser

Referensbild v2
Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Soliditets värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.superforetag_hemsida